วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

บ้านอ่างตะแบก : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2554

มีผู้ติดต่อผมมาหลายราย ว่าอยากจะนำชาวบ้านมาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอข้อมูลหน่อยว่า ควรจะเป็นหมู่บ้านไหนดี...
ที่จริงมีอยู่หลายหมู่บ้าน แต่วันนี้ขอนำเสนอบ้านอ่างตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนนะครับ...
ประวัติความเป็นมา... บ้านอ่างตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพระยา แยกออกจากตำบลท่ากระดาน ปี พ.ศ.2516 ลักษณะของหมู่บ้าน เป็นท้องกระทะ และมีป่าไม้ตะแบก จึงเรียกตามลักษณะภูมิประเทศว่า “บ้านอ่างตะแบก”
สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน... ลักษณะทั่วไปของบ้านอ่างตะแบก เป็นพื้นที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตร ปลูกพืชไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ สภาพอากาศร้อน ดินปนทราย ไม่อุ้มน้ำ
ประชากรของหมู่บ้าน... บ้านอ่างตะแบกมีจำนวนครัวเรือน 108 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 408 คน แยกเป็นชาย 197 คน หญิง 211 คน
สภาพทางเศรษฐกิจ... ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา ปลูกมันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ข้าวโพด ยูคาลิปตัส คิดเป็นร้อยละ 90 ของประชากรในพื้นที่ ร้อยละ 10 ทำอาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ย 31,362 บาท/คน/ปี
ศาสนา/วัฒนธรรม/ประเพณีประจำปี... ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ยึดถือประเพณีโดยตลอด มีการจัดตั้งคณะกลองยาวประจำหมู่บ้าน เพื่อใช้ในงานมงคลต่างๆ ในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง มีการทำบุญกลางบ้านในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6 ทุกปี วันสงกรานต์จัดให้มีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ มีการจัดทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นใหม่ของทุกปี
กิจกรรมสำคัญของชุมชน... 
 1. โรงสีข้าวชุมชน 
 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 3. โครงการประกันราคาข้าวเปลือก
 4. กองทุนแม่ของแผ่นดิน/ปปส.หมู่บ้าน
 5. โครงการปุ๋ยน้ำ/ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
 6. โครงการบ่อเลี้ยงปลา/เลี้ยงกบ/ปลาไหล/หนูนา ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 7. โครงการลดรายจ่าย ทำน้ำปลา น้ำยาล้างจาน สบู่ แชมพูสระผม ปลูกผักสวนครัว
 8. กลองยาวชุมชน
 9. เครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน
 10. กลุ่มฌาปนกิจของหมู่บ้า 
 11. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 12. กิจกรรมเต้นท์ชุมชน
 13. อ่างเก็บน้ำคลองระบม(วังคู) โครงการพระราชดำริ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 14. กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
 15. กองทุนหมู่บ้าน
 16. กลุ่มเกษตรกร พืชไร่ ทำนา
 17. โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่ชน)
 18. โครงการเตาเผาถ่าน/น้ำส้มควันไม้
 19. ศูนย์สงเคราะห์ราษฏรประจำหมู่บ้าน
 20. โครงการประกันความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้าน
 21. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการเกษตร
 22. ป่าชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผลงานในชุมชน... 
 1. รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2550 จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 2. ประกาศเกียรติบัตร ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 
 3. ป่าชุมชน ผืนใหญ่ จำนวน 5,731 ไร่
กิจกรรมที่ดำเนินการในชุมชนแห่งนี้... เป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ และร่วมดำเนินการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหา ลดรายจ่ายได้จริง เพิ่มรายได้เมื่อเหลือกินเหลือใช้ภายในครอบครัวแล้ว และสามารถเป็นต้นแบบเพื่อให้ชุมชนอื่นๆ ในตำบล และอำเภอหรือผู้สนใจนำกิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการอยู่ไปเป็นตัวอย่างได้ครับ...
สนใจศึกษาดูงานบ้านอ่างตะแบก ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนามชัยเขต โทร 037-597007 หรือที่ผู้ใหญ่บ้าน นางประดับ ศรีใย หรือผู้นำชุมชน นายบำรุง ศรีใย โทร.081-7555971

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น