วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า : หมู่บ้านนี้เป็นบริษัทวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับหมู่บ้านที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันตั้งเป็นบริษัทครับ เคยเห็นไหมครับ จากข้อมูลที่เขาบอกผม เขาบอกว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยเชียวนะครับ อยากให้มาดูงานกัน...หมู่บ้านที่ว่านี้ คือ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา...
โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า... เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2550 สืบเนื่องมาจากแนวคิดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการเห็นความร่วมมือกันของ ทุกภาคส่วนในการยกระดับศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การทำอาชีพเกษตรเชิงธุรกิจเป็นอาชีพหลัก เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง รายได้ที่แน่นอน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รูปแบบการดำเนินงาน... มีลักษณะเป็นโครงการ 4 ประสาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้อำเภอพนมสารคามพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เกษตรกร ทั้งที่อยู่ในพื้นที่เดิมและพื้นที่อื่น มีฐานะยากจนและไร้ที่ดินทำกิน เข้าร่วมโครงการ 50 ครอบครัว สถาบันการเงิน โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพนมสารคาม สนับสนุนเงินลงทุนในรูปแบบสินเชื่อ และ ธุรกิจเอกชน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รวบรวมพื้นที่เป็นแปลงขนาดใหญ่ จำนวน 1,253 ไร่ นำมาจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร และมอบหมายให้ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF รับผิดชอบ บริหารโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกรเชิงธุรกิจแก่เกษตรกรโดยเริ่มจากระดับง่ายแล้วค่อยๆ พัฒนาสู่ระดับที่ก้าวหน้าและทันสมัยขึ้น และรับความเสี่ยงจากราคาตลาดที่ผันผวนด้วยการประกันราคา รับซื้อลูกสุกรจากเกษตรกร
โครงการระยะแรก... ดำเนินแล้วเสร็จสามารถรับเกษตรกรเข้าพักอาศัยและเริ่มประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2521 โดยให้เกษตรกรแต่ละครอบครัวได้รับมอบบ้านพักอาศัย 1 หลัง โรงเรือนสุกรพันธุ์ 1 หลัง ขนาดบรรจุ 30 แม่พันธุ์ พร้อมที่ดินเพื่อการเพาะปลูก รวม 24 ไร่

และเพื่อให้เกษตรกรแต่ละครอบครัว... มีรายได้เพียงพอต่อการชำระคืนสินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน ขณะเดียวกันยังต้องพอเพียงใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โครงการจึงจัดให้มีทั้งอาชีพหลักเพื่อเป็นรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมอาชีพรองและอาชีพเสริมให้เลือกทำได้ตามความถนัด
จากความขยันขันแข็งและความอุตสาหะ... ระยะเวลาเพียง 10 ปี เกษตรกรสามารถชำระคืนสินเชื่อได้ทั้งหมด ได้รับบ้านพักอาศัย โรงเรือนสุกรพันธุ์และที่ดินทำกิน 24 ไร่ มาเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์จากนั้นเกษตรกรได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จำกัด ขึ้นในปี 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท มีเกษตรกรทั้ง 50 ครอบครัวเป็นเจ้าของและผู้ถือหุ้น และคัดเลือกเกษตรกรด้วยกันมาเป็นตัวแทนในการบริหารบริษัท
นอกจากนี้... เกษตรกรแต่ละรายสามารถขอสินเชื่อเพื่อขยายการเลี้ยงแม่พันธุ์สุกรเพิ่มขึ้นจาก 30 แม่ เป็น 100 700 แม่ ตามกำลังความสามารถของแต่ละครอบครัว

ปัจจุบัน... เกษตรกรในโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้าสามารถพลิกผันตัวเอง จากเกษตรกรยากจน ไร้ที่ดินทำกิน และปราศจากอาชีพที่มั่นคงมาเป็นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเกษตรเชิงธุรกิจที่กลุ่มเกษตรกรร่วมกันบริหารจัดการธุรกิจ มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง มีอาชีพที่มั่นคง รายได้แน่นอนวางแผนการดำเนินชีวิตเป็น บุตรหลานได้รับการศึกษาที่ดี เป็นอนาคตที่มั่นคงที่สำคัญสามารถสืบทอดอาชีพและทรัพย์สินสู่ลูกหลานต่อไป
จุดเด่นของหมู่บ้าน คือ การส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกรจำหน่ายให้กับโครงการในราคาประกัน ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับนำความรู้ทางวิชาการมาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตลูกสุกร อาทิ

โรงเรือนปิดระบบปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ... ที่มีอุปกรณ์อัตโนมัติ ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้ตรงตามความต้องการของแม่สุกรช่วยเพื่อประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น ทั้งด้านการเจริญเติบโต และสุขภาพของสุกร

การผสมเทียม... ช่วยให้แม่สุกรได้รับน้ำเชื้อจากพ่อสุกรพันธุ์ดี เพิ่มอัตราการผสมติดสูงขึ้นได้ผลผลิตลูกสุกรตรงตามความต้องการของตลาด
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่หมู่บ้านริเริ่มขึ้นอีกมากมาย เช่น
โครงการเพิ่มผลผลิต เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสุกรให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของเกษตรกร
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุน สร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรและเยาวชนรักการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนอบายมุขต่างๆ
โครงการสายใยรักชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของสมาชิกในหมู่บ้าน โดยการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและประสบการณ์ต่างๆ ให้สมาชิกในหมู่บ้าน
โครงการหนองหว้ายั่งยืน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรและบุตรหลานรักอาชีพเลี้ยงสุกร และมีการบริหารจัดการมั่นคงทางเศรษฐกิจในครอบครัว สร้างความสามัคคีและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
โครงการอาชีพเสริม 1) โครงการปลูกยางพารา 2) โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 3) โครงการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งเสริม 4) โครงการปลูกไผ่หวาน 5) โครงการเพาะเห็ดฟางในระบบโรงเรือนปิด 6) โครงการเลี้ยงและขยายพันธุ์ม้า 7) โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด 8) โครงการฝึกอาชีพ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า เพื่อให้หมู่บ้านเกิดความสวยงามและมีสภาพแวดล้อมที่ดี และพัฒนาจิตใจและปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านก่อให้เกิดความสามัคคีของสมาชิกในหมู่บ้าน
กิจกรรมฟาร์มสเตย์... ทางหมู่บ้านจัดกิจกรรมไว้หลายอย่าง เช่น กิจกรรมกีฬา (ฟุตบอล ปั่นจักรยานรอบฟาร์ม แบตมินตัน ตกปลา บาสเกตบอล ไก่ชน ขี่ม้า) และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมจุดเรียนรู้เรื่องการทำไม้กวาด การทำปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด การขยายพันธุ์พืช การเพาะเห็ดฟาง การเลี้ยงสุกร

ถ้าสนใจศึกษาดูงานบริษัท โทรศัพท์ 038-557081 นะครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น