วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

แผนธุรกิจ : ทำให้คุณรวยได้อย่างไรเมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดฝึกอบรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการฝึกอบรม ผมอยากบอกให้ฟังว่าเรื่องของแผนธุรกิจนี้ มีความสำคัญมากต่อการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ต้องย้ำว่า “มืออาชีพ” นะครับ หมายถึงว่า ต้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจังต่ออาชีพของตัวเองจริงๆ ความเอาจริงเอาจังนี้ดูได้จากพฤติกรรมและความเอาใจใส่ต่อกิจการครับ และที่บอกว่าสำคัญมากเพราะมันแทบจะชี้ทิศทางของความรวยหรือจนของเจ้าของกิจการได้เลยทีเดียว...
ผมนั่งฟังทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ที่มาให้ความรู้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของเรา แล้ว สรุปแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจได้ ดังนี้...


1. ความหมายและประโยชน์ของแผนธุรกิจ...แผนธุรกิจ เป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมธุรกิจของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีทิศทางในการทำงาน และการวางแผนพัฒนากลุ่มอย่างเป็นระบบ

2. การจัดทำบทสรุปผู้บริหาร...เป็นการจัดทำบทสรุปข้อมูลของกิจการอย่างสั้นๆ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่ม ผลการดำเนินงานของกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา และข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและเป้าหมายในอนาคต

3. การจัดทำแผนบริหารจัดการ...เจ้าของกิจการผู้จัดทำแผนต้องระบุโครงสร้างของกลุ่มให้ชัดเจน โดยแสดงแผนผังโครงสร้างของกลุ่มให้ชัดเจนว่าประกอบไปด้วยคณะกรรมการในตำแหน่งใดบ้าง แต่ละคนมีความรับผิดชอบอะไร

4. การจัดทำแผนการตลาด...เป็นการกำหนดกลยุทธ์และวิธีการในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวัง โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. การจัดทำแผนการผลิต...เป็นการจัดกระบวนการผลิตทั้งผลผลิตหลักและผลผลิตรองของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับกลุ่ม โดยเน้นการจัดการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตให้เป็นผลผลิต

6. การจัดทำแผนการเงิน...เป็นการจัดระบบการเงินของกลุ่ม ซึ่งต้องมีข้อมูลในแผนธุรกิจเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมหลัก 3  ประการ คือ กิจกรรมจัดหาเงิน (จำนวนเท่าใด มาจากแหล่งใด) กิจกรรมลงทุน (ลงทุนทำอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด) และกิจกรรมดำเนินงาน (การผลิต การซื้อ การขาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ)
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สนใจแผนธุรกิจ...จากผลงานที่ผ่านมา เราฝึกอบรมเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ ติดต่อกันหลายปีแล้วนะครับ พบว่าเรามีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ให้ความสนใจและมีความเอาใจใส่ต่อการจัดทำแผนธุรกิจน้อยมาก ซึ่งมีส่วนทำให้กิจการไม่ค่อยก้าวหน้ามากนัก อาจเป็นเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่เห็นความสำคัญก็เป็นได้ ส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นเพราะขาดความเป็นมืออาชีพด้วยเหมือนกัน ส่วนในรายที่มีความรู้ ความสนใจ และเอาใจใส่ต่อแผนธุรกิจอย่างจริงจังนั้น ก็มักจะมีความก้าวหน้า กิจการเจริญรุ่งเรือง สามารถขยายให้เติบโตขึ้นได้เรื่อยๆ
ตัวอย่างกิจการที่ประสบความสำเร็จ...กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้อำเภอบางคล้า นำโดยคุณวาสิณี แจ้งสุคนธ์ ผู้บริหารกลุ่ม เจ้าของผลิตภัณฑ์มะม่วงกวนไม่ติดฟัน และผลไม้แปรรูปอื่นๆ ตรา “เนรัญชลา” กลุ่มนี้เติบโตมาจากกลุ่มอาชีพสตรีเล็กๆ ในอำเภอบางคล้า ทำผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ประเภทมะม่วงกวน สัปปะรดกวน ผลไม้แช่อิ่ม ออกจำหน่าย ผลิตภัณฑ์รุ่นแรกๆ ก็เป็นแบบชาวบ้านทั่วไป หีบห่อบรรจุภัณฑ์ก็มีแค่ถุงพลาสติกธรรมดา ต่อมาได้มีการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งด้านการจัดทำแผนธุรกิจด้วย ความที่กลุ่มนี้เอาจริงเอาจังต่อกิจการของตนเองมาก จึงทำให้กลุ่มพัฒนาขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้รับการยอมรับในท้องตลาดอย่างกว้างขวาง เป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะมะม่วงกวนไม่ติดฟัน สำหรับแผนธุรกิจของกลุ่มนี้ เคยได้รับรางวัลอันดับ 3 จากการประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2556 ปัจจุบันนอกจากได้รับมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแล้ว ยังได้รับมาตรฐาน “ฮาลาล” จากประเทศมาเลเซีย อีกด้วย นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกลุ่ม
แผนธุรกิจทำให้คุณรวยได้อย่างไร...ก็อย่างที่ผมบอกว่าแผนธุรกิจนั้นมีความสำคัญมาก เพราะว่าแผนนี้มันสามารถทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มองเห็นทิศทางของธุรกิจของตนเองได้ ก่อนที่มันจะเป็นความจริงขึ้นมา พูดให้ง่ายก็คือ ถ้าเราทำแผนไปสู่ความร่ำรวย เราก็จะรวยครับ ถ้าทำตามแผน ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ ก็สามารถเอาแนวทางนี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาไปสู่ความร่ำรวยได้เช่นกันครับ...

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-511239 ยินดีรับใช้ครับ

ขอบคุณ นิตยสาร "ที่นี่แปดริ้ว"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น