วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอำเภอราชสาส์น

ถ้ำนางสิบสอง
ถ้ำนางสิบสอง ตั้งอยู่ติดวัดหินดาษ บ้านหินดาษหมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ถ้ำนางสิบสองเป็นเรื่องเล่าในนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรี ที่นางยักษ์สนธมารนำนางทั้งสิบสองมาขังไว้  ชาวดงน้อยเล่าว่า เมื่อก่อนปากถ้ำนี้กว้างกว่าที่เราเห็น สามารถเดินจากโพรงถ้ำนี้ไปทะลุที่ลานชนไก่พระรถได้
พระปรางค์วัดสะแกงาม
พระปรางค์วัดสะแกงาม ตั้งอยู่ บ้านสะแกงาม ในวัดสะแกงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๗ ฐานกว้าง ๑๑ ศอก สูง ๑๕ วานายเก๊า นางเฮียะ สามีภรรยาสกุลสมบูรณ์ทรัพย์ คหบดีชาวบางขาม สร้างเพื่ออุทิศส่วนกุศลและบรรจุอัฐิบุตรีที่เสียชีวิต
ลานพระรถชนไก่
ลานพระรถชนไก่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ลานพระรถชนไก่ เป็นเรื่องเล่าในนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรี ที่พระรถเสนใช้ตีไก่พนันถ้าชนะก็จะขอข้าวสิบสองห่อไปให้แม่และป้า ในบริเวณนี้มีเจดีย์ฐานกว้าง ๒.๕ เมตร สูง ๖ เมตร สร้างในปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ เรียกกันว่าเจดีย์ลานตีไก่พระรถ
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตั้งอยู่บ้านหน้าวัดใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๓๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๓๗๘ แต่เดิมชาวบ้านเรียก “วัดตะวันออก” เนื่องจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลดงน้อย ในอดีตสภาพพื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยป่าไผ่ จึงได้ชื่อว่าวัดเกาะแก้วเวฬุวัน  (เวฬุวันแปลว่าต้นไผ่)
วัดจรเข้ตาย
วัดจรเข้ตาย ตั้งอยู่บ้านจรเข้ตาย หมู่ที่ ๖ ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๒๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๒ โดยมีนายเปีย นางจิ๋ว สามีภรรยา ริเริ่มจัดตั้งวัดขึ้นด้วยทุนส่วนตัว รวมกับราษฎรในละแวกท้องถิ่น เหตุที่ชื่อวัดจรเข้ตายเพราะวัดตั้งอยู่ปากคลองจรเข้ตาย
วัดน้ำฉ่า
วัดน้ำฉ่า ตั้งอยู่บ้านน้ำฉ่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๘ โดยตั้งเป็นสำนักสงฆ์ก่อน ต่อมาจึงได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดและได้การรับรองเป็นวัดเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๐  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๙ เหตุที่ชื่อวัดน้ำฉ่าเพราะตั้งอยู่บ้านน้ำฉ่า
วัดบางคา
วัดบางคา ตั้งอยู่บ้านบางคา หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นป่าหญ้าคา ขาวบ้านได้ช่วยกันถากถางและสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๗ โดยตั้งชื่อว่า“วัดบางคา” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๐ พระครูพุทธิสาร อดีตเจ้าอาวาส วัดบางคา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอพนมสารคาม ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญ
วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาราม
วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาราม ตั้งอยู่บ้านไผ่สอ หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๘ แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดปกปาก เพราะวัดตั้งอยู่ตรงปากคลองปกปาก ส่วนชื่อวัดวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาราม  เนื่องจากพื้นที่ทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต้ของวัดติดกับคลอง ต่อมาทางด้านทิศตะวันตกพื้นที่ถูกน้ำกัดเซาะเป็นลำคลองเชื่อมต่อกันกลายเป็นเกาะ จึงได้ชื่อว่าวัดวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาราม
วัดไผ่ขวาง
วัดไผ่ขวาง ตั้งอยู่บ้านไผ่ขวาง หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๘ เหตุแห่งการสร้างวัดนี้เนื่องจากพระกำพุชภักดี(อุ่ม)ปลัดเมืองฉะเชิงเทรา นำไพร่พลไปขัดตราทัพทางด้านเมืองเขมรและลาว เป็นเวลานานโดยไม่มีข่าวคราวมายังบ้านเลย ทำให้นางเอมผู้เป็นภรรยาเกิดความห่วงใย จึงรวบรวมกำลังทรัพย์ทำการก่อสร้างวัดเพื่อหวังผลบุญกุศลคุ้มครองสามีและไพร่พล เมื่อเหตุการณ์ดีขึ้นพระกำพุชภักดีเดินทางกลับจึงช่วยกันก่อสร้างวัดจนแล้วเสร็จ เหตุที่ชื่อวัดไผ่ขวางเพราะตั้งอยู่บ้านไผ่ขวาง
วัดเมืองใหม่
วัดเมืองใหม่ ตั้งอยู่บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มแรกตั้งเป็นสำนักสงฆ์ดำเนินการจัดตั้งในปี  พุทธศักราช ๒๕๑๙ ใช้ชื่อเรียกว่าสำนักสงฆ์ทุ่งรวงทอง ตั้งเป็นวัดเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๐ ใช้ชื่อว่าวัดเมืองใหม่ เหตุที่ชื่อวัดเมืองใหม่เพราะตั้งอยู่ตำบลเมืองใหม่
วัดสะแกงาม
วัดสะแกงาม ตั้งอยู่บ้านสะแกงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๔ โดยเป็นสำนักสงฆ์ มีเพียงกุฏิ ที่หลังคามุงด้วยหญ้าคา ฝาขัดแตะ ต่อมาได้รับอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๕   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๘ ในบริเวณวัดสะแกงามมีพระปรางค์ซึ่งสร้างเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๓๗ เป็นวัดเดียวในอำเภอราชสาส์นที่ทีพระปรางค์
วัดแสนภุมราวาส
วัดแสนภุมราวาส ตั้งอยู่บ้านกกสับนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างเมื่อ  พุทธศักราช ๒๔๖๕ โดยหลวงพ่อทองภุมมปญโญ ร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่น นายแสน ใหม่ผึ้ง บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๕   
ชื่อวัดแสนภุมราวาส มาจากชื่อนายแสน ใหม่ผึ้ง ผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด และฉายาหลวงพ่อทอง คือภุมมปญโญ
วัดหินดาษ
วัดหินดาษ ตั้งอยู่บ้านหินดาษ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๐ โดยมีนายแม้น นางบุญมี วงศ์กำภู ร่วมกับอาจารย์จีนได้ชักชวนชาวบ้านในละแวกนั้นสละทรัพย์และกำลังแรงงานร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๐ แต่เดิมชาวบ้านเรียก“วัดตะวันตก” เนื่องจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลดงน้อย  เหตุที่ชื่อ
วัดหินดาษ เนื่องจากบริเวณแถบนั้นมีหินศิลาแลงกระจายอยู่ทั่วไป
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ ตั้งอยู่บ้านเตาอิฐ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๕ ซึ่งมีขุนรักษาผลาผล(ยิ้ม) กำนันตำบลบางคาเป็นผู้มอบที่ดินถวายเพื่อสร้างวัดและพระครูญาณรังสีมุนีวงศ์(แทน)เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๙ เหตุที่ชื่อวัดเตาอิฐเพราะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเตาอิฐ ที่วัดนี้มีต้นโพธิ์ที่มีใบสีขาว ซึ่งเป็นหนึ่งในคำขวัญของอำเภอราชสาส์น คือ “ อำเภอราชสาส์น ตำนานเมืองเก่า ใบโพธ์สีขาว ข้าวหอมมะลิ”

ขอขอบคุณ
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอราชสาส์น
เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น