วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตัวอย่างจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ จังหวัด ฉะเชิงเทราโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ชุมชนตัวอย่างของจังหวัดขึ้น จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา เรียนรู้ และดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตัวอย่างฯ ดังกล่าว ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านอ่างเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็นการต่อยอดมาจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ซึ่งเกิดจากความต้องการของประชาชนในชุมชนที่ต้องการให้มีเวทีประชุมประชาคม ของหมู่บ้าน เผยแพร่แนวคิด มีแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มีการจัดเก็บองค์ความรู้ ประวัติชุมชน และภูมิปัญญาของชุมชนอย่างเป็นระบบ มีการแสดงข้อมูลข่าวสารของชุมชนให้ได้เรียนรู้กันอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนแห่งนี้ มี นายสำรวย ทรัพย์ประสาน สมาชิกสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา อดีตผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 30 ไร่ เพื่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต่อมามีหน่วยงานราชการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ให้หลากหลายขึ้น จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างของจังหวัดในปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมของศูนย์ฯ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนตามฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ เช่น ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานปลูกไผ่ตง ฐานปลูกหม่อน ฐานเลี้ยงไหม ฐานทอผ้าไหม ฐานทำนา 1 ไร่ 100 ถัง ฐานปลูกกล้วย 1 หน่อ ได้ 2 ต้น ฐานเลี้ยงสุกร ฐานผลิตแก๊สชีวภาพ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น และการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น แปลงเกษตรผสมผสาน แปลงปลูกผัก แปลงไผ่ตงของปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ผู้สนใจติดต่อขอศึกษาดูงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายไพรวัลย์ คำประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-511239

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น