วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นิยม จันทรโกศล : บุคคลต้นแบบคนพอเพียงวิถีประชาธิปไตยปี 2556ประวัติความเป็นมา... นายนิยม จันทรโกศล อยู่บ้านเลขที่ 44 บ้านก่อไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา อายุ 75 ปี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยบูรพา) สถานภาพ สมรสกับนางทองใบ จันทรโกศล (จันทร์กระจ่าง) มีบุตรธิดารวม 3 คน (หญิง 2 คน ชาย 1 คน) เคยประกอบอาชีพข้าราชการครู (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง ,โรงเรียนวัดประจำรัง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว) ผู้ซึ่งดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และพยายามจะให้ชุมชนเห็นความสำคัญและปฏิบัติเช่นกัน จนอาจเรียกได้ว่าเป็น นักพัฒนาแห่งชุมชน
จากครูมาเป็นนายก อบต. และประธานกลุ่มทำข้าวปลอดสารพิษ... นายนิยม จันทรโกศล เป็นประธานกลุ่มข้าวปลอดสารพิษตำบลบางโรง และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง เป็นผู้ริเริ่มการผลิตข้าวปลอดสารพิษไว้บริโภค โดยใช้สมุนไพรแทนสารเคมี และหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีก็จะใช้ในอัตราส่วนที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทำให้ชาวนาหันมาบริโภคข้าวที่ตนเองผลิตได้ ปัจจุบันกลุ่มข้าวปลอดสารพิษตำบลบางโรง เป็นกลุ่มอาชีพที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าภูมิใจของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
การปลูกข้าวของนายนิยม จันทรโกศล... จะเริ่มจากการเก็บตัวอย่างดินในแปลงนาไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าความอุดมสมบูรณ์ก่อน จากนั้นจะมีการคัดเมล็ดพันธุ์ให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง มีน้ำหนักเมล็ดที่ดีที่เรียกว่าข้าวเต็มเมล็ด ซึ่งจะได้ต้นข้าวที่เจริญเติบโตแข็งแรง หลังจากนั้นจึงถึงขั้นตอนของการเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก และนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาหว่าน ด้านการดูแลรักษา จะมีการใส่ปุ๋ยเน้นการใส่ปุ๋ยชีวภาพ ร่วมกับแม่ปุ๋ยตามที่นำดินไปวิเคราะห์ การกำจัดวัชพืช ส่วนใหญ่แล้วแปลงนาจะไม่ค่อยพบปัญหาของวัชพืชมากนัก เพราะเกิดจากการเตรียมดินที่ดี จึงใช้เพียงสมุนไพรน้ำชีวภาพฉีดพ่นแทนสารเคมีในการกำจัดโรค แมลง และศัตรูข้าว ด้านการแปรรูป หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วจะทำความสะอาดข้าวเปลือก โดยมีตะแกรงร่อนเอาเศษฟาง และสิ่งปลอมปนอื่นๆ ออก ข้าวเปลือกจะถูกลำเลียงไปสี เพื่อกะเทาะเปลือกข้าว เอาส่วนที่เป็นแกลบออก ส่วนข้าวที่กะเทาะเปลือกเอาแกลบออกแล้ว นำเข้าตะแกรงโยกมาเป็นข้าวกล้อง และเมื่อผ่านการขัดถลอก (การขัดเบาๆ) เอาปลายข้าวและรำละเอียดออกแล้วจะได้ข้าวซ้อมมือหรือข้าวอนามัย หากขัดสีมากกว่านี้ ก็จะได้ข้าวสารขาว นำมาบริโภคในครอบครัวและบรรจุถุงจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ของตำบลต่อไป
นายนิยม จันทรโกศล เล่าว่า...ผมเป็นลูกชาวนา อยู่กับทุ่งนามาตั้งแต่เล็กแม้เป็นครูก็ยังช่วยที่บ้านทำนา ทำสวนมาตลอด ตอนนั้นเห็นน้ำท่วมนา ก็คิดแล้วนะว่าทำไมน้ำถึงท่วม เห็นนายหลวงทรงพระปรีชาสามารถป้องกันน้ำท่วม แก้ปัญหาดินเสีย หลายหลากปัญหาที่พระองค์ทรงเห็นการไกล และที่สำคัญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้อยู่อย่างพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุมีผล บนเส้นทางสายกลาง แห่งคุณธรรมนำความรู้ ผมอยากรู้ชัดเจน ลึกซึ้ง จึงได้ศึกษาทำมาโดยตลอดถึงรู้ว่าทุกคนทำได้โดยไม่ยาก เช่นบ้านผมปลูกผักพืช ผลไม้ สมุนไพรไว้กินและใช้เอง ลูกๆ ได้เห็น ได้ใช้โดยไม่รู้ตัว ก็จะติดเป็นนิสัย
ปี 2541 หลังเกษียณอายุราชการ... ผมเลี้ยงกุ้ง ทำสวนอย่างจริงจัง และในปี 2545 ได้รับเลือกจากชาวบ้านให้เป็นประธานประชาคมหมู่บ้าน บ้านก่อไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้มีโอกาสเห็นหลาย คนทำงานอย่างหนัก แต่ยังขัดสน แล้วผมจะช่วยได้อย่างไรบ้าง และพอนึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เราอยู่อย่างพอเพียง ถ้าเราทำได้เองไม่ต้องซื้อ เช่นทำนามีข้าวไว้กินเองไม่ต้องซื้อ จะทำให้ผู้คนหลาย ชีวิตสามารถลดรายจ่ายไปได้ จึงมีแนวคิดจะให้มีโรงสีข้าวขนาดเล็กเพื่อสีข้าวมาบริโภคเอง
โอกาสเป็นของผม... ผมได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนในตำบลบางโรง ให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง จึงได้จัดทำโรงสีข้าว ลานตาก และยุ้งเก็บข้าวโดยใช้เงินตำบลละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงสนับสนุนเกษตรกรผู้ทำนาในชุมชนได้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ แล้วจัดตั้งกลุ่มขึ้น นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 3 ดาว
ในระหว่างที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง... ได้ไปทัศนศึกษาที่สวนจิตรลดา เห็นการผลิตแก็สโซฮอลล์ที่ใช้กับรถที่ใช้น้ำมันเบนซิน ไบโอดีเซลที่ใช้กับรถที่ใช้น้ำมันโซล่า ที่ใช้มานานเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ในปี 2549 จึงได้ทดลองผลิตไบโอดีเซลใช้เองบ้าง โดยซื้อน้ำมันเหลือใช้มาผลิต คิดค่าใช่จ่ายแล้วราคาไม่เกินลิตรละ 20 บาท มาใช้กับเครื่องสูบเดียวใช้ในการเกษตรได้ดี
ในสมัยเลี้ยงกุ้ง ผมประสบปัญหาอย่างหนัก... เนื่องจากกุ้งที่เลี้ยงไว้เป็นโรค ใช้สารเคมีในการป้องกันมากแต่ไม่ได้ผล จึงคิดทำน้ำหมักเพื่อลดการใช้สารเคมี ผลปรากฏว่า จุลินทรีย์นั้นไปย่อยสลายของเสียในบ่อกุ้งได้ผลดี กุ้งไม่มีโรค การจำหน่ายกุ้งก็เหมือนกัน ก็ต้องมีการสุ่มตรวจสารตกค้างในการจำนำกุ้ง ผมเป็นรายแรกที่ผ่านการรับจำนำในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะไม่มีสารตกค้าง เนื่องจากใช้สารชีวภาพ
สำหรับในอนาคต... ผมต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ที่มีในตัวผม ให้กับผู้ที่สนใจ เกษตรกร และเด็กรุ่นใหม่ต่อไป เพื่อให้ความรู้นั้นไม่ไปกับตัวผม จะพยายามบันทึกความรู้ต่าง ที่มีให้เป็นเอกสาร ใช้สำหรับอ้างอิงต่อไปครับ
สภาพในพื้นที่อยู่อาศัยของนายนิยม... จันทรโกศล มีความอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น มีนกมาอาศัยทำรัง ด้านการเพาะปลูก... มีนาข้าว พืชสวน ผักสวนครัว รวมทั้งโรงสีสำหรับแปรรูปข้าว ด้านปศุสัตว์... มีการเลี้ยงเป็ดไว้กินไข่ ด้านประมง... มีการเลี้ยงปลา และกบ ไว้กินและขาย มีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง และมีน้ำใจแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน...ทั้งความรู้และอาหาร... หากสนใจศึกษาดูงานติดต่อได้ที่นายนิยม จันทรโกศล โทรศัพท์ 08-9405-7448 หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 038-511239 ยินดีรับใช้ครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น