วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลดอนฉิมพลี

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลดอนฉิมพลี
ประเภท... กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชื่อองค์กร... กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลดอนฉิมพลี
สถานที่ตั้ง... องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
ชื่อประธาน... นางสมศรี แก่นรอด
เบอร์โทร... 08-9825-4463
จำนวนเงินทุน... 2,478,070 บาท
จำนวนสมาชิก... 256 คน
กิจกรรม/บริการ/ผลิตภัณฑ์ ...
บริการสมาชิกกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ
การจัดสรรผลกำไร...
ทุนสำรอง 5%
ปันผลสมาชิก 70%
เฉลี่ยคืน 10%
สาธารณประโยชน์ 5%
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 10%
สวัสดิการสมาชิก...
ฌาปณกิจสงเครกะห์ การรักษาพยาบาล
จุดเด่น/จุดขาย...
ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน
สมาชิกส่งสัจจะทุกวันที่ 8 ของเดือน
แนวคิดในการดำเนินงาน...
เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ
และบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือน
ทั้ง ด้านการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น