วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและกลุ่มจังหวัด สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 (2)

 • ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด คือการวางระบบผังเมือง และระบบ Logistics เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็น ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตด้านเกษตรและการแปรรูป พืชพลังงาน ที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยง Logistics ภายในประเทศสู่อินโดจีน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย สังคมมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
 • จังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด จึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดกับภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะการมีทำเลที่ตั้ง ใกล้กรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นจุดแข็ง และมีโอกาส แนวโน้มการพัฒนาขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงไปสู่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ รวมทั้งเป็นจุดกึ่งกลางของระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภาคลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวาย ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศอื่นในภูมิภาค
 • จากสภาพการณ์ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ของประเทศ เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทำให้เกิดโอกาสที่มากขึ้นของจังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิมที่มีแนวโน้มการขยายตัว การลงทุน มาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ระดับโลก ที่สร้างรายได้เข้าประเทศ และการมีงานทำเป็นอันดับต้นๆ อาทิ มีโรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในเครือของซีพี ฯลฯ
 • นอกจากนั้นยังมีศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร และแหล่งศึกษารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับฝีมือแรงงาน อาทิ ศูนย์ฝึกอบรมโตโยต้า ธนาคารกสิกรไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ซึ่งมีห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 1,500 คน มีโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ8 เมษายน 2555 21:59

  1995 Subaru Outback AC Compressor
  Wow its a very good post. The information provided by you is really very good and helpful for me. Keep sharing good information..

  ตอบลบ