วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและกลุ่มจังหวัด สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 (5)

โครงการที่อยู่ในคำของบประมาณของกระทรวง กรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 5,290.34 ล้านบาท ได้แก่
  1. โครงการพัฒนาเส้นทางสายหลักเชื่อมโยงสู่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทางหลวงหมายเลข 314 บางปะกง-ฉะเชิงเทรา) ระยะทาง 16.9 ก.ม. งบประมาณ 1,000 ล้านบาท
  2. โครงการพัฒนาเส้นทางสายหลักเชื่อมโยงสู่ภาคตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 331) งบประมาณ 360 ล้านบาท
  3. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม งบประมาณ 11.50 ล้านบาท
  4. โครงการขุดลอกคลองแก้มลิง 5 แห่ง รวม 69.34 ล้านบาท ดำเนินการที่ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ 4 แห่ง และ ต.บางแก้ว อ.เมือง 1 แห่ง
  5. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกคลองหนองอีโถน ระยะทาง 5.7 ก.ม. งบประมาณ 14.50ล้านบาท
  6. โครงการปรับปรุงและขยายถนนเดิมสาย ฉช 3001 แยก ทล.314 ลาดกระบัง (สาย A17) จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจออกแบบประมาณการและสำรวจอสังหาริมทรัพย์แล้วเสร็จ และจะดำเนินการเวนคืนที่ดินในปี 2555 ระยะทาง 20.38 กม.งบประมาณ 3,835 ล้านบาท โครงการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการคมนาคมขนส่ง สนับสนุนกิจกรรมการกระจายสินค้าให้กับ GATEWAY/HUB ของภาคกลาง เชื่อมโยงกับการขนส่งทางรถไฟและทางอากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิ ลดต้นทุนการขนส่ง พัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ระดับภาค จนถึงระดับชาติ และเพิ่มการจ้างงานของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ตั้งงบประมาณ ปี 2556 เพื่อก่อสร้างถนนทั้งสายแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น