วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและกลุ่มจังหวัด สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 (3)

  • ทั้งนี้ จะเห็นว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีโอกาสในการพัฒนาสูง แต่ปรากฏว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังมีปัญหาในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนสายหลัก ทางหลวงสาย 314 บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ที่จะเชื่อมโยงไปสู่ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาย 331 พนมสารคาม-สัตหีบ ที่จะเชื่อมโยงไปภาคตะวันออก มีสภาพชำรุด ไม่สามารถรองรับการขยายตัวระบบ Logistics เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก-สุวรรณภูมิ–ฉะเชิงเทรา–พัทยา ซึ่งขนส่งสินค้าไปสู่ท่าเรือแหลมฉบัง และมาบตาพุด จังหวัดระยอง ความต้องการของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ขอให้มีสถานีจอดแวะผ่านในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์เต็มศักยภาพ รวมถึงการปรับปรุงขบวนรถไฟสายฉะเชิงเทรา-กทม.ให้มีคุณภาพและความเร็ว อำนวยความสะดวก สนับสนุนการกระจายตัวของประชาชนในกทม.มาอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัด ลดความ คับคั่งแออัดของระบบจราจร และชุมชนในกทม.
  • นอกจากนั้นจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีความจำเป็นในการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสูงมาก รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบถนนเชื่อมโยงระหว่างอำเภอ และท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
  • ปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ปลายน้ำและได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล ในการปล่อยน้ำผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราออกสู่ทะเลอ่าวไทย ทำให้ถนนหนทางและลำน้ำลำคลอง ชำรุดเสียหาย ดังนั้น หากได้รับงบประมาณตามแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการ ในการพัฒนาศักยภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก และการเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 จะส่งผลให้จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์จังหวัด และการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด การท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น