วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและกลุ่มจังหวัด สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 (4)

  • จังหวัดฉะเชิงเทราขอขอบพระคุณในการที่ ฯพณฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง และคณะได้ให้ความสำคัญในการจัดเวทีสัมมนา “จังหวัดฉะเชิงเทราและกลุ่มจังหวัดกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558” ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและจังหวัดภาคตะวันออกทั้ง 9 จังหวัดในการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญกับสมาชิกของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ อันจะก่อให้เกิด One Vision One Identity One Unity หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตตลักษณ์ และหนึ่งประชาคม
  • จึงเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 12 โครงการ โดยเป็นโครงการที่อยู่ในคำของบประมาณของกระทรวงและกรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 5,290 ล้านบาท โครงการที่ไม่อยู่ในคำของบประมาณของกระทรวง กรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 4 โครงการ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามผังยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคของรัฐบาล และมีผลการศึกษาวิจัยของหน่วยงาน กระทรวง กรม จำนวน 2 โครงการ โดยสรุปดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น