วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดฉะเชิงเทรา


สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Chachoengsao Provincial Star OTOP : PSO)

การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์... หรือ OTOP ที่ผ่านมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถทำรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น... 
ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน... จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP โดยได้ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้น (เข้าใจง่ายๆ ก็คือการให้ระดับ 1 – 5 ดาว แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้าร่วมคัดสรรนั่นเอง) และมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การตลาด การบริหารจัดการ และรูปแบบอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มาตรฐาน ส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งในและต่างประเทศ 
และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง... กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดให้มีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ของแต่ละจังหวัดขึ้น (Provincial Star OTOP : PSO) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรร เมื่อปี 2556 ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีท่านบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หอการค้าจังหวัด เครือข่าย OTOP จังหวัด สถาบันการศึกษาในพื้นที่ นักการตลาดและนักวิชาการจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ขั้นตอนของการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ของจังหวัด... มีดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ

2. ประชุมชี้แจง กรอบ/แนวทาง และหลักเกณฑ์การคัดสรรฯ
3. คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 3 – 5 ผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางที่กำหนด
4. ประกาศผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ของจังหวัด(Provincial Star OTOP : PSO)
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการคัดสรรฯ
6. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ของจังหวัด
          6.1 ส่งเสริมการตลาด
          6.2 พัฒนาต่อยอด
หลักเกณฑ์ของการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น... มีดังนี้
ด้าน Supply Side พิจารณาจาก
          1. อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Provincial Identity)
          2. การใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น (Local Wisdom & Resources)
          3. ความสามารถด้านการตลาด (Marketable)
          4. การพัฒนาต่อยอด/ความคิดสร้างสรรค์ (Value Creation)
ด้าน Demand Side พิจารณาจาก
          1. ความสามารถในการผลิต
          2. คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
          3. การตลาดและการขาย
          4. รูปลักษณ์และลักษณะภายนอกของสินค้าโดยรวม
          5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาวัฒนธรรม 
หลังจากคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดสรรแล้ว... ปรากฏว่า ได้ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดมา 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
1. ประเภทอาหาร... ได้แก่ มะม่วง ของสวนเพชรสำโรง สวนสายันต์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา (ส่วนสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย ในปี 2555 จึงไม่มีชื่อได้รับการคัดสรร) 
2. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก... ได้แก่ ดอกไม้จันทน์ ของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์ เรื่องการคัดสรรดอกไม้จันทน์เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดนี้ เป็นที่ถกเถียงกันมากทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการ และผู้รับทราบข่าวสารโดยทั่วไป ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หากมีการประชาสัมพันธ์ออกไปในวงกว้าง จะกลายเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลหรือไม่ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างถี่ถ้วนตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดแล้ว ปรากฎว่ามีคะแนนเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นในประเภทเดียวกันในทุกๆ ด้าน จึงลงมติให้ดอกไม้จันทน์ของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์ เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด (หมายถึง ดอกไม้จันทน์เฉพาะกลุ่มนี้นะครับ ไม่รวมของกลุ่มอื่นๆ ที่มีผลิตอยู่ทั่วไป) 
3. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร... ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาแคปซูลขมิ้นชัน) ตราธงทอง ของห้างธงทองโอสถ 

สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น อีก 2 ประเภท... คือ ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายนั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์ OTOP ใดเหมาะสม และผ่านหลักเกณฑ์เพียงพอที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ของจังหวัดได้ จึงมีมติไม่ประกาศผลการคัดสรรทั้ง 2 ประเภท

ขอบคุณ...นิตยสาร "ที่นี่...8 ริ้ว"
ปีที่ 7 ฉบับที่ 59 เดือนพฤกษาคม-มิถุนายน 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น